Temel Değerlerimiz

 • Dürüstlük

Faaliyetlerini yerine getirirken müşterileri, çalışanları, hissedarları, grup şirketleri ve diğer banka, kurum ve kuruluşlar ile olan ilişkilerinde dürüstlük ilkesine bağlı kalır.

 • Tarafsızlık

İnsana saygının başarının temeli olması" ilkesinden hareketle, mevzuat ve etik prensipler doğrultusunda, çalışanlar arasında ayırım gözetmez, tüm müşterilere aynı kalitede ürün ve hizmet sunar, önyargılı davranışlardan ve çıkar çatışmalarından kaçınır, gerek çalışanlarına, gerekse müşterilerine adil davranır.

 • Güvenilirlik

Tüm hizmet ve işlemlerde, müşterilere karşılıklı güven anlayışı içerisinde açık, anlaşılır ve doğru bilgi verirler. Müşteri hizmetlerini zamanında ve eksiksiz yerine getirir.

 • Saydamlık ve Hesap verebilirlik

Müşterilerini, kendine sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin hak ve yükümlülükler, yarar ve riskler gibi konularda açık ve net biçimde bilgilendirir. Kamusal değerlendirme ve denetime her zaman açık ve hazırdır.

 • Toplumsal Yararı Gözetme ve Çevreye Saygı

Tüm faaliyetlerinde karlılık yanında toplumsal yararlara ve çevrenin korunmasına da özen gösterir. Bu bağlamda toplumsal yarar ilkesi ışığında sosyal ve kültürel etkinliklere de destek sağlar.

 • Karaparanın Aklanması ile Mücadele

Bankacılık faaliyetlerinde sağlıklı uygulamalar için gerek uluslararası normlar, gerekse ulusal mevzuat hükümleri çerçevesinde karaparanın aklanması, yolsuzluk ve benzeri suçlarla mücadeleyi önemli bir ilke olarak benimser. Karaparanın aklanması niteliğindeki şüpheli işlemlerin belirlenmesi ve mevzuat çerçevesinde işlem yapılabilmesini teminen, kendi iç bünyelerinde gerekli önlemleri alır ve personeli için de bu amaca yönelik eğitim programları düzenler. Karaparanın aklanması  ile mücadelede gerek diğer bankalarla, gerekse konuyla ilgili diğer kurum ve kuruluşlarla ve yetkili mercilerle işbirliği yapmaya özen gösterir.

 • Bilgi Alışverişi

Mevzuat hükümleri çerçevesinde, müşteri sırrını ve bankacılık sırrını ihlal etmemek kaydıyla, diğer bankalarla her konuda dürüst ve sistematik bilgi alışverişini gerçekleştirir.

 • Rekabet

Rekabeti, bankacılık sektöründeki tüm bankalar arasında özgürce ekonomik kararlar  verilebilmesini sağlayan, mevzuata uygun bir yarış olarak kabul eder. Bu nedenle, serbest piyasa ekonomisi içerisinde sürdürdüğü faaliyetlerinde kendi menfaatlerinin yanı sıra,

 • Genel olarak bankacılık sektörüne olan güvenin sürekli olması,
 • Sektörün gelişimi için çaba sarf edilmesi,
 • Ortak menfaatlerin gözetilmesi

ilkeleri çerçevesinde özellikle diğer bankaların müşteri kitlesini elde etmeye yönelik faaliyetler de dahil olmak üzere, haksız rekabet oluşturan davranışlardan kaçınır.

 • İlan ve Reklamlar

Gerek kendi mali yapısının, gerekse bankacılık ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlamasına ilişkin duyuru, ilan ve reklamlarında, yasalara ve genel ahlaka uygun, dürüst ve gerçekçi davranır, bankacılık mesleğinin saygınlığına zarar verebilecek her türlü hareketten kaçınır. Duyuru, ilan ve reklamlarında diğer bankaları ya da diğer bankaların ürün ve hizmetlerini kötüleyen nitelikteki ifade ya da ibarelere yer vermez. Reklamlarının müşterileri aldatıcı, küçük düşürücü, yanıltıcı veya deneyim ve bilgi noksanlıklarını istismar edici nitelikte olmamasına özen gösterir.

 • Hizmet Kalitesi

Hizmet kalitesini; müşteri ihtiyaç ve beklentilerinin verilecek nitelikli hizmetle karşılanabilmesinin ön koşulu sayar. Bu kavramın iki temel öğesi olan teknolojik altyapı ve nitelikli insan kaynağının, hizmet kalitesinde sürekli gelişime uygun kullanımı için özen gösterir. Tüm müşterilerine aynı kalitede ve aynı düzeyde hizmet sunarlar ve bu hizmetler sağlanırken ulus, din, finansal ve toplumsal statü, cinsiyet gibi farklılıklar gözetmez. Ancak hedef pazarın belirlenerek, organizasyonel yapının ve ürün yelpazesinin hedef kitleye göre farklılaştırılması, risk yönetimi kapsamında riskli bulunan müşterilerle çalışmaktan kaçınılması, müşteriler arasında ayırım yapıldığı ya da müşterilerin kategorize edildiği şeklinde yorumlanmamalıdır.

 • Güvenlik

 “Güvenlik” kavramının; bankacılık sektöründe fiziksel anlamda müşterilerin ve bankaya ait hizmet ortamlarının her türlü olumsuzluğa karşı korunmasının yanı sıra, müşterilere sunulan hizmetlerde teknik olarak zarar doğurabilecek her türlü ihlalin engellenmesini de içerdiğini kabul eder. Teknolojik gelişme ve elektronik bankacılığa paralel olarak gelişen hizmetler, değişen hizmet kanalları nedeniyle her türlü hizmet ortamında işlem güvenliğin sağlanmasına ve müşteri mağduriyetlerinin önlenmesine yönelik gerekli teknik ve hukuksal tüm önlemleri alır. Gerek müşteri kıymetlerini koruma ve saklama (hisse senedi, tahvil, bono, müşteri sırrı kapsamındaki bilgi ve belgeler vb.), gerekse finansal olanaklar sunma (kredi, faiz vb.) konularında "güvenlik"ten ödün vermez.

Mali durumlarını etkileyebilecek personel suistimalinden veya ihmalinden, bilişim suçlarından ve her türlü tazminat sorumluluğundan kaynaklanan risklere karşı başta sigorta olmak üzere her türlü önlemi alır.

 • Temsil İlkeleri ve Çalışma Ortamı

Personelin; bankacılık mesleğinin saygınlığına uygun şekilde ve bankayı temsil ettiklerinin bilinci içinde, temiz ve bakımlı giyinmelerini teminen iç düzenlemeler yapar. Tüm hizmet birimlerinde çalışanlarının motivasyonunun arttırılması ve daha iyi koşullarda hizmet sunulması yönünde önlemler alır, sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının oluşturulmasını sağlar. İş yoğunluğuna uygun sayıda çalışan istihdamına özen gösterir, personelini mesai saatleri içerisinde maksimum verim alma yönünde organize eder, mesai saatleri dışına çıkılmaması ve çalışanlarının düzenli izin kullanmaları konularında azami çaba gösterir.

Personelin;

 • Müşterilerle borç-alacak, kefalet ve müşterek hesap açtırmak gibi etik prensiplerle bağdaşmayan ilişkilere  girmelerini,
 • Mevcut veya potansiyel müşterilere aşırı pahalı hediyeler verilmesini,
 • Müşterilerden hediyeler almalarını,
 • Konumlarını kullanarak, gerek kendi iş ortamlarından gerekse müşterilerinin iş olanaklarından kişisel çıkar sağlamalarını engelleyici iç düzenlemelerini gerçekleştirir.
 • Personelin, İş Hukuku mevzuatından doğan haklarının zamanında ve eksiksiz olarak sağlanmasına özen gösterir.